Tramwaj na Rubinkowie

Tramwaj na Rubinkowie obejmuje budowę nowej linii tramwajowej, dwutorowej we wschodniej części Torunia wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Budowa nowego odcinka linii ma na celu połączenie dwóch już istniejących odcinków linii (obsługujących tramwaje nr 1 i 2), co zapewni obsługę możliwie największej liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Projektant opracował trzy warianty budowy nowej linii tramwajowej:

  • Wariant 1

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym wzdłuż istniejącego pasa zieleni i ciągu pieszego,  pomiędzy targowiskiem a jezdnią ul. Działowskiego.  Następnie po przekroczeniu ul. Dziewulskiego, linia tramwajowa prowadzi przez istniejące tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ul. Buszczyńskich. Po przekroczeniu ul. Niesiołowskiego, linia tramwajowa nadal prowadzić będzie przez tereny zielone w kierunku Strugi Toruńskiej i dalej ulicą Wierzbową. Ul. Wierzbowa prowadzi wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – Curie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Elana.tramwajowy_torun_zadanie2_wariant_1

  • Wariant 2

Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na projektowanym węźle w rejonie skrzyżowania ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Następnie projektowane, wydzielone torowisko kieruje się na północ wzdłuż istniejącego targowiska przy ul. Działowskiego. Dalej projektowane torowisko biegnie w kierunku  zachodnim w szerokim pasie dzielącym jezdnie ul. Dziewulskiego. Projektowana linia tramwajowa prowadzi wzdłuż ul. Łyskowskiego jako torowisko wydzielone z jezdni po jej zachodniej stronie. Wzdłuż projektowanej ul. Rydygiera na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Łyskowskiego biegnie torowisko wydzielone poza jezdnią, następnie ulica zmienia przekrój na jezdnię z torowiskiem wbudowanym w jezdnie. W rejonie ul. Wschodniej projektowaną linię tramwajową dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej.

  • Wariant 3

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Olimpijskiej, stanowi połączenie pętli „Elana” z pętlą „Olimpijską”.  Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na pętli ,,Olimpijskiej” w rejonie skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegnie po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej i południowej stronie ul. Skłodowskiej-Curie do istniejącej pętli Elana.

tramwajowy_torun_zadanie2_wariant_3